Tietoa palvelusta

Kanta-verkkokoulu

Kanta-palvelut ovat Suomessa jo laajasti käytössä julkisessa terveydenhuollossa ja Sähköisen lääkemääräyksen osalta myös yksityisessä terveydenhuollossa. Palvelujen käyttö ja arkistoidun tiedon hyödyntäminen laajenee koko ajan. Kanta-verkkokoulu tukee yhteisten toimintamallien omaksumista.

Laadukkaan asiakas- ja potilastiedon kirjaaminen vaatii ammattilaisilta yhtenäisiä toimintamalleja ja kirjaamiskäytäntöjä. Yhteiset toimintamallit perustuvat ajantasaiseen lainsäädäntöön ja kansallisiin määrityksiin ja ohjeisiin sekä näiden toimintamallien soveltamiseen organisaatioiden toimintaan. Kanta-palveluiden osalta yhteiset toimintakäytännöt on kuvattu kansallisesti. Toimintakäytänteistä on koottu Kanta-palveluiden verkkokoulu, joka on suunnattu eri ammattiryhmien työn tueksi. Verkkokoulu koostuu oppimismoduuleista, joiden sisällöissä huomioidaan lakien, määräysten ja kansallisten ohjeiden mukaiset velvoitteet ja näiden soveltaminen ammattilaisen työhön.

Verkkokoulu mahdollistaa sen, että ammattilaiset voivat perehtyä asioihin itsenäisesti ja tarvittaessa kerrata ja täydentää aiempaa tietopohjaansa Kanta -asioista. Verkkokouluun on yhdistetty myös erilaisia harjoitteita ja testejä, joiden avulla ammattilainen itse ja myös organisaatio voivat varmistua, että oppija on omaksunut opiskelemansa asiat ja osaa hyödyntää tietoa omassa työssään. Verkkokoulua voidaan käyttää myös uusien ammattilaisten perehdytyksessä, koska sinne kootut tiedot ovat kaikille yhteisiä ja kaikkien käytettävissä.

Kanta verkkokoulu on käyttäjille maksuton, helposti saavutettava ja nopeasti omaksuttava oppimisympäristö. Palvelun käytölle ei ole asetettu rajoituksia, joten tietoa voidaan hyödyntää ajasta, paikasta ja laitteistosta riippumatta.