Tietoa palvelusta

Kanta-tjänsten

I webbskolan om det elektroniska receptet beskrivs hur yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården använder det elektroniska receptet i sitt praktiska arbete. I och med att patientens receptuppgifter finns tillgängliga i elektronisk form ökar säkerheten i vården samtidigt som personalens arbete går snabbare och hanteringen av patientens totala medicinering underlättas.

Uppgifterna i Receptcentret finns tillgängliga för alla verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården och apotek som anslutit sig till det elektroniska receptet under de förutsättningar som anges i lagen. Hälsovårdspersonalen använder uppgifterna med hjälp av patientdata- eller apotekssystemen.

All överföring av data mellan hälso- och sjukvården, apoteken och Receptcentret sker i krypterad form mellan identifierade parter. Identiteten hos alla som förskriver och expedierar läkemedel kontrolleras och rätten att förskriva och expediera recept säkerställs med hjälp av stark autentisering. Den som förskriver läkemedel autentiserar sig i Receptcentret med ett yrkeskort som beviljats av certifikatutfärdaren för hälso- och sjukvården. Med hjälp av kortet säkerställs läkemedelsförskrivarens identitet samt hans eller hennes rätt att förskriva läkemedel. Patientdatasystemet granskar samtidigt eventuella begränsningar i läkemedelsförskrivarens rättigheter i Valviras uppgifter.

Elektroniska recept görs upp i patientdatasystemet, och de signeras elektroniskt med yrkeskortet som beviljats av certifikatutfärdaren för hälso- och sjukvården. Patientdatasystemet skickar receptet till Receptcentret, där det sparas i originalform och är omöjligt att förfalska. Patienten får å sin sida en patientanvisning med uppgifter om det läkemedel som han eller hon ordinerats.

Det elektroniska receptet kommer i fortsättningen att ersätta pappersrecepten, som i fortsättningen endast kan skrivas ut för vissa specialpreparat eller på grund av tekniska problem. I verksamhetsmodellerna finns mer utförlig beskrivning av hur det fungerar i praktiken.